20 Wrz 2020

W związku ze zbliżającymi się obowiązkami w zakresie zamknięcia roku 2020 przypominamy o analizie w podmiocie transakcji w kontekście występowania schematów podatkowych. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, które nakładają na niektóre podmioty obowiązek przekazywania informacji o tzw. „schematach podatkowych” (MDR, Mandatory Disclosure Rules). Schemat podatkowy definiowany jest ba...

20 Lip 2020

Jednym z elementów systemu motywowania pracowników oraz wzmacniania ich relacji z pracodawcą są różnego rodzaju pozapłacowe korzyści, takie jak karty sportowe, dostęp do prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenie na życie. Sposób podatkowego i składkowego rozliczenia tego rodzaju świadczeń zależy przede wszystkim od źródła ich finansowania. Narastające problemy z pozyskaniem i utrzyma...

15 Maj 2020

pracownicze plany kapitałowe
Początkowym etapem dla pracodawcy jest spełnienie obowiązku informacyjnego. Nie można zapomnieć przy tym o pracownikach nieobecnych w firmie z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Wpłata na PPK jest wyliczana na bazie przyjętej wysokości stopy procentowej oraz wysokości wynagrodzenia brutto pracownika stanowiącej podstawę wymiaru składek na ...

05 Kwi 2020

W niniejszym artykule omawiamy charakter prawny instrumentów zbiorowego prawa pracy, jakim niewątpliwie są porozumienia zbiorowe, zawierane w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw i nie tylko w nich. Wskazane przepisy mają zastosowanie również do podmiotów działających w ramach sektora finansów publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi...

01 Kwi 2020

Ustawa „Tarcza Antykryzysowa” podniosła limity zwolnień z zaliczki podatku dochodowego świadczeń otrzymanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmiany obowiązujące od dnia 31 marca 2020 roku wynikają z art. 52l, który został dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązan...

25 Sty 2020

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy mają charakter semiimperatywny. Oznacza to, że opisane w nich świadczenia w wewnątrzzakładowych źródłach prawa mogą być uregulowane korzystniej dla pracownika niż przewidują to akty wyższego rzędu takie jak np. kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe. Znaczenie aktów prawnych w działaniach konkr...

01 Sty 2020

Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu Pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Rozkład czasu pracy i ewentualne w nim zmiany ustala pracodawca. Pracodawca jest również odpowiedzialny za organizację procesu pracy w zakładzie pracy. W ramach posiadanych uprawnień posiada on...