szkolenie pracownicze plany kapitalowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

co powinien wiedzieć potencjalny uczestnik PPK
oraz obowiązki administracyjne i informacyjne pracodawcy

Od 1 stycznia 2021 roku sektor finansów publicznych będzie objęty reżimem ustawy Pracowniczych Planach Kapitałowych. Głównym założeniem PPK jest stworzenie długoterminowego systemu oszczędzania na emeryturę. PPK będzie obowiązkowy dla pracodawcy i dobrowolny dla pracownika.

Program będzie się opierał na współudziale finansowym podmiotu zatrudniającego i pracownika. Ustawa zakłada dokonywanie wpłaty składki podstawowej na poziomie 2% wynagrodzenia dla pracownika. Z kolei podmiot zatrudniający będzie obowiązany odprowadzać min 1,5% wynagrodzenia. Szkolenie dedykowane dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Ma na celu zaznajomić potencjalnych uczestników programu z korzyściami związanymi z lokowaniem środków pracodawcy przez instytucje zarządzające PPK.

Celem szkolenia jest również zapoznanie się z praktycznym aspektem obowiązków administracyjnych i informacyjnych nałożonych na pracodawcę Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Spotkanie ma również przygotować na ewentualną kontrolę przestrzegania przepisów zawartych w przedmiotowej ustawie przez Państwową Inspekcję Pracy, która będzie mogła skontrolować w szczególności wywiązywanie się przez podmiot zatrudniający z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, umowy o prowadzenie PPK czy terminowego dokonywania wpłat do PPK.

PROPONOWANY ZAKRES SZKOLENIA:

Część I. Szkolenie Informacyjne – Podstawowe informacje o PPK dedykowane potencjalnym uczestnikom.

1. Wpłaty na PPK:

 • wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna
 • wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna
 • coroczne dopłaty – zasady nabywania prawa
 • wpływ wpłat PPKpracownika na potrącenia z wynagrodzenia

2. PPK od strony pracownika:

 • przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa – terminy i zasady
 • zmiana pracodawcy – zasady
 • zasada nabywania prawa do wypłat z PPK:
  -dziedziczenie środków
  -podział środków w wyniku rozwodu
  -dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia m.in. na cele mieszkaniowe oraz w przypadku nagłego zachorowania pracownika lub członka rodziny
  -możliwości proponowane przez instytucje zarządzające PPK

Część II. Szkolenie dla specjalistów – Informacje dedykowane dla osób odpowiedzialnych za administrowanie dokumentacją PPK i wdrażających program w zakładzie pracy.

1. Ogólne zasady tworzenia PPK:

 • dla kogo i od kiedy należy tworzyć PPK?
 • procedura tworzenia PPK

2. PPK a pracodawca:

 • kryterium wyboru instytucji zarządzającej PPK
 • umowy zawierane przez pracodawcę:
  -umowa o zarządzenie PPK
  -umowa o prowadzenie PPK
 • obowiązki administracyjne i informacyjne (o czym pracodawca musi poinformować pracowników przed wejściem w życie ustawy, wzory pism, jakie informacje powinny zostać przekazane pracownikom przebywającym na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i bezpłatnych)
 • terminy wymagane prawem
 • sankcje grożące pracodawcy za naruszenie ustawy o PPK

3. Obowiązek uzgodnieniowy wobec organizacji związkowych przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK.

4. Stanowiska instytucji, organów oraz wątpliwości interpretacyjne dotyczące PPK

 • kiedy składka na PPK stanowi koszt podatkowy;
 • kiedy należy odprowadzić podatek dochodowy od składki na PPK;

JEŚLI SPODOBAŁA CI SIĘ NASZA OFERTA SZKOLENIOWA, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!