szkolenia interpersonalne dla jst

Kursy, warsztaty i szkolenia menedżerskie dla pracowników urzędów

Od 1991 roku organizujemy profesjonalne szkolenia i warsztaty, szlifujące umiejętności “miękkie”, dla pracowników urzędów. Przeszkoliliśmy ponad 100 jednostek administracji centralnej i lokalnej w całej Polsce: urzędów skarbowych, urzędów gmin, urzędów miast i powiatów. Szkolenia miękkie pod szyldem Przybyliński – Trening organizujemy w formie zdalnej online przez internet lub stacjonarnie np. w siedzibie Twojego urzędu.

Nasza oferta skierowana jest do pracowników oraz kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego. Pomagamy udoskonalić kompetencje zarządcze i interpersonalne, co wzmacnia motywację i pomaga odnaleźć satysfakcję.

Umiejętności interpersonalne, to umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi, by osiągnąć oczekiwaną skuteczność, lub podtrzymywać pozytywne relacje z ludźmi. Umiejętności interpersonalne znajdują się w grupie kompetencji miękkich, psychospołecznych. Są głównie niewymierne i ciężko je precyzyjnie oszacować. Niemniej jednak są kluczowym elementem kompetencji zawodowych, które pomagają szkolonemu pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną.

ZAKRES SZKOLEŃ OBEJMUJE:

Coaching menedżerski

Kwintesencją coachingu jest specyficznie ukierunkowana i zastosowana informacja zwrotna, mająca na celu rozwijanie określonych zachowań (umiejętności) pracownika. Problematyka warsztatu koncentruje się na modelu coachingu opartego o umiejętność budowy odpowiedniej relacji z podopiecznym. Wymaga to diagnozy potencjału rozwojowego pracownika, udzielania mu efektywnej informacji zwrotnej oraz wzmacniania pozytywnych zachowań. Podczas szkolenia uczestnicy posiądą podstawowe umiejętności z zakresu coachingu.

Zarządzanie zespołem

Uczestnicy szkolenia poznają definicję zespołu i etapy rozwoju zespołu. Poznają różne typy osobowości, określą swój typ osobowości, a także nauczą się, w jaki sposób współpracować z różnymi typami osobowości w zespole. Zrozumieją, w jaki sposób udzielać informacji zwrotnej członkom zespołu w sposób konstruktywny. Poznają etapy procesu rozwiązywania problemów i metody pracy zespołu podczas rozwiązywania problemów.

Delegowanie zadań

W ramach tego szkolenia uczestnicy opanują umiejętności zarządzania w sposób adekwatny do rodzaju zadań i charakteru wykonywanej pracy. Będą też mieli możność modyfikacji własnego stylu kierowania. Opanują podstawowe techniki organizacji działań motywacyjnych oraz tworzenia komunikatów w sposób najtrafniej wyrażający ich zamiary i zmierzający do założonego celu. Szkoląc się uczestnicy wypracują też sposoby takiego odbierania i przetwarzania informacji by uniknąć błędów i nieporozumień w relacjach w zarządzanym zespole.

Motywowanie pracowników

W ramach tego szkolenia uczestnicy opanują umiejętności zarządzania motywacją w sposób adekwatny do rodzaju zadań i charakteru wykonywanej pracy. Będą też mieli możność modyfikacji własnego stylu kierowania. Opanują podstawowe techniki organizacji działań motywacyjnych oraz tworzenia komunikatów w sposób najtrafniej wyrażający ich zamiary i zmierzający do założonego celu.

Zarządzanie potencjałem ludzkim

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz sposobów wdrażania ich do praktyki, przedstawienie i przećwiczenie podstawowych działań (narzędzi) w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Zarządzanie zmianami

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej Urzędów wszystkich szczebli. Jak zawsze dbamy o to aby zakres szkolenia dostosować do profilu grupy. Po ukończeniu warsztatu uczestnicy powinni umieć rozpoznawać uwarunkowania procesu zmian, określać główne zadania niezbędne w przeprowadzaniu procesu zmian, umieć ocenić społeczno-motywacyjne warunki przygotowywania i wdrażania zmian.

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami to narzędzie służące podnoszeniu jakości zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie pozwala na pozyskanie umiejętności stosowania narzędzi związanych z zarządzaniem kompetencjami w organizacji, w tym z budowaniu modeli kompetencji, oceny potencjału kompetencyjnego stanowisk kluczowych w organizacji, projektowaniem systemu ocen okresowych, systemów rekrutacji oraz budowaniem ścieżek karier i programów rozwojowych.

Zarządzanie przez cele

Konsekwencją szkolenia jest: zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem nakierowanego na realizację celów, a w szczególności dostarczenie narzędzi praktycznego wyznaczania i komunikowania celów jak również monitorowania przebiegu i wyniku ich osiągnięcia. Wykorzystanie założeń ZPC (ang. MBO) pozwoli na definiowanie konkretnych celów dla pracowników, wspierania pracowników poprzez zastosowanie odpowiednich technik przeprowadzania rozmów i konkretnego sformułowania wyników. Pozwoli to na optymalną motywację pracowników i wykorzystanie potencjału ludzkiego w zarządzanym zespole.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Wypalenie zawodowe wpływa na zachowanie pracownika, wpływa także na relacje z ludźmi a przede wszystkim odbija się na jego zdrowiu. Według nowej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób(IDC-11), prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia i przyjętej w czerwcu 2019 roku, wypalenie zawodowe można diagnozować. Uznano je za syndrom zawodowy związany z bezrobociem i zatrudnieniem, a od początku 2022 roku można będzie otrzymać na nie zwolnienie. Zadbaj już dziś o swoich pracowników – zaproś nas do współpracy.

Efektywna komunikacja interpersonalna

Podczas szkolenia uczestnicy poznają mechanizmy komunikacji międzyludzkiej. Za cel stawiamy sobie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji oraz minimalizacji nieporozumień. Kolejną ważną cechą warsztatów jest poszerzenie umiejętności osiągania efektywności komunikacyjnej poprzez uwspólnianie intencji oraz podejmowanych wspólnie decyzji oraz poznanie roli precyzji przekazu, wpływu mowy ciała i wyrażanych emocji na jego skuteczność.

Zarządzanie konfliktem

Konflikt jest naturalną częścią ludzkiej egzystencji i pewne jest że w miejscu pracy będą się one pojawiały budząc ogromne emocje. To czy Konflikt będzie miał wpływ konstruktywny, czy destrukcyjny zależy od umiejętności zarządzania nim. Warsztat poświęcony tej tematyce adresujemy głównie do skonfliktowanych grupy pracowników wszystkich szczebli zarządzania w Urzędzie a także do pracowników odpowiedzialnych za kontakty z otoczeniem firmy (klientami, dostawcami, itp.).

Negocjacje jako rozwijanie skutecznych relacji z klientem

Szkolenie ma formę praktycznego warsztatu umiejętności interpersonalnych. Typowa sesja szkoleniowa zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne wspierane konkretnymi przykładami z autentycznych sytuacji występujących w organizacji wraz z praktycznymi ćwiczeniami opartymi na metodach symulacyjnych, studiach przypadków i analizie sekwencji zachowań uczestników przy użyciu kamery video. Każda sesja kończy się udzielaniem istotnych informacji zwrotnych na temat ćwiczonej aktualnie umiejętności.