szkolenia prawne dla firm

Kursy, warsztaty i szkolenia prawne dla pracowników

Szkolenia prawne dla biznesu w dzisiejszym, tak szybko zmieniającym się świecie, to podstawa rozwoju każdej firmy. Każda decyzja prawna lub biznesowa wymaga rzetelnej wiedzy prawniczej. Od 1991 roku szkolimy tysiące polskich przedsiębiorców i pracowników rocznie metodą ABL (Activity Based Learning). Widzimy, jak znajomość prawa zmienia ich efektywność działania i przekłada się na zyski firmy.

Profesjonalne szkolenia prawnicze Przybyliński-Trening prowadzą tylko prawdziwi praktycy – doświadczeni i utalentowani trenerzy. Formy, tematy i materiały szkoleniowe są indywidualnie dobierane i “szyte na miarę” pod oczekiwania i potrzeby każdego przedsiębiorstwa. Na koniec każdego szkolenia użytkownicy otrzymują imienne certyfikaty. Indywidualne i grupowe, eksperckie kursy, warsztaty i szkolenia prawne realizujemy stacjonarnie np. w siedzibie Twojej firmy lub ośrodkach dobranych przez nas, a także online w formie webinaru i wideokonferencji.

ZAKRES SZKOLEŃ OBEJMUJE:

Prawo pracy (m.in. Czas pracy, urlopy, mobbing itp.)

Celem szkolenia jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy dotyczącej czasu pracy, (poznanie alternatywnych metod organizacji pracy – opcja) – ze względu na możliwość zastosowania różnych systemów czasu pracy, zapoznanie z najnowszymi tendencjami w wykładni prawa (orzecznictwo, interpretacje urzędowe). Program warsztatów tworzymy po zapoznaniu się ze specyfiką i wymaganiami słuchaczy.

Pracownicze plany kapitałowe

Szkolenie może mieć charakter informacyjny (dla wszystkich pracowników) lub specjalistyczny, które ma na celu przygotowanie pracodawcy do obowiązków administracyjnych oraz informacyjnych a także do prawidłowego zawarcia umowy o PPK. Celem spotkania jest również przygotowanie na ewentualną kontrolę przestrzegania przepisów przez Państwową Inspekcję Pracy.

Pranie pieniędzy i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Zapraszamy na warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Uczestnicy szkolenia otrzymują dopasowane materiały szkoleniowe oraz ramowy projekt procedury wraz z ramowym projektem rejestru transakcji. Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem spełniającym warunki określone w art. 10a ust. 4 i 10b ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kodeks postępowania administracyjnego

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z najnowszymi zmianami KPA i zestawienie ich z kształtującą się linią orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Szkolenie jest odpowiedzią na pojawiająca się potrzebę zapoznania się z zamysłem ustawodawcy i jego intencjami co do wprowadzanych zmian w obowiązujących przepisach KPA. Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Nowe prawo zamówień publicznych

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle Nowego Prawa zamówień publicznych (ustawa z 11 września 2019r., dz.u. 2019, poz. 2019) jest skierowane do Członków Komisji Przetargowej/Kierowników zamawiającego. W programie m.in. termin wejścia w życie i zakres regulacji „nowego” pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne a także tzw. zamówienia bagatelne, szczególne instrumenty i procedury, umowy itd.

Procedury udzielania zamówień publicznych w praktyce

Wiedza przekazywana w ramach tego programu adresowana jest do osób zajmujących się w jednostce „pilnowaniem” prawidłowości dokumentowania przebiegu postępowania (Sekretarz Komisji, informatyk zamieszczający dokumenty przetargowe na stronie internetowej jednostki, ew. inni członkowie komisji przetargowej odpowiedzialni za prowadzenie postępowania w formie elektronicznej). Poza tym także do Kierowników Zamawiającego – nadzorujących proces udzielenia zamówień publicznych w jednostce, osób przygotowujących dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za opis i szacowanie przedmiotu zamówienia oraz późniejszy nadzór nad realizacją umowy) oraz co bardzo istotne – dotyczy osób udzielających zamówień „podprogowych” (do kwoty 30 tys. Euro).

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Szkolenie w zakresie elektronizacji zamówień publicznych skupia się nie tylko na kwestach formalno-prawnych ale również jej praktycznych aspektów. Uczestnicy warsztatów uzyskują specjalistyczną wiedzę, która pozwala zrozumieć najważniejsze założenia elektronizacji, jak również uregulowania prawne, zasady i standardy. Szkolenie kierowane jest do Członków Komisji Przetargowej/Kierowników Zamawiającego.

Prawo budowlane

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej (kierowników projektów, kierowników działów technicznych, kierowników budów) oraz osób, które chcą zwiększyć efektywność swojego działania poprzez wzbogacenie swojej wiedzy informacjami na temat poprawności przeprowadzania procedur administracyjnych związanych z realizacją remontów, modernizacji oraz inwestycji.

Prawo energetyczne

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się m.in. z aktualnym stanem Ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeń wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, poznać obowiązujące procedury budowlane itd. Warsztaty prowadzone są w formie prezentacji odwołującej się do konkretnych przykładów projektów inwestycyjnych. Sesja pytań i odpowiedzi podsumowująca każdy blok szkoleniowy. Wymiana doświadczeń.

Służebność przesyłu

Szkolenie warsztatowe poświęcone najnowszemu, wszechstronnemu podejściu do służebności przesyłu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w praktyce przedsiębiorstw sieciowych.

Odpowiedzialność za produkt

Podstawowym celem szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa produktu i odpowiedzialności producenta za wyrób niebezpieczny jest: poprawa świadomości menedżerów i pracowników sektora automotive o ich odpowiedzialności za dostarczanie na rynek produktów bezpiecznych, włącznie ze świadomością sankcji przewidzianych przepisami prawa za zawinienia lub zaniechania. Drugim bardzo ważnym celem jest poprawa świadomości uczestników warsztatów o roli skutecznego zarządzania firmami sektora automotive, stosowania narządzi, technik i standardów zarządzania jakością w spełnianiu wymagań i przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa produktu i odpowiedzialności dostawcy za produkt.