szkolenia prawne dla jst

Prowadzimy szkolenia prawne dla urzędów i jednostek samorządu terytorialnego

Profesjonalne kursy, szkolenia i warsztaty prawne dla pracowników administracji są niezbędne, aby sprawnie prowadzić urząd XXI wieku. Od 1991 roku kształcimy urzędników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przepisów prawa. Wykorzystujemy metodę ABL (Activity Based Learning), dzięki której urzędnicy zdobytą na szkoleniu teoretyczną wiedzę mogą szybko wdrożyć w praktyce.

Certyfikowane szkolenia prawne dla administracji Przybyliński – Trening to gwarancja najlepszej kadry. Organizowane przez nas kursy prawne prowadzą tylko praktycy z wieloletnim stażem – urzędnicy, kierownicy administracyjni, prawnicy i radcy prawni. Każde szkolenie prawne i materiały dydaktyczne “szyjemy na miarę” pod oczekiwania, zadania, cele i potrzeby Twojego urzędu. Indywidualne lub grupowe szkolenia prawne Przybyliński – Trening odbywają się stacjonarnie  w sali szkoleniowej Państwa Urzędu lub online w formie webinarów i wideokonferencji.

PROPONOWANA TEMATYKA SZKOLEŃ:

Prawo pracy (m.in. Czas pracy, urlopy, mobbing itp.)

W celu podniesienia kwalifikacji pracowników JST, proponujemy przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w zakresie „Prawa Pracy”. Program warsztatów szkoleniowych opracowujemy na podstawie wymagań oraz bieżących potrzeb słuchaczy. Prosimy o informację których aspektów prawa pracy ma dotyczyć oferta.

Pracownicze plany kapitałowe

PPK, czyli Pracowniczy Plan Kapitałowy to system długoterminowego oszczędzania, który zakłada wypłatę środków zgromadzonych przez uczestnika po ukończeniu przez niego 60 roku życia. Finansowany ma być przez trzy strony – uczestnika, podmiot go zatrudniający oraz Fundusz Pracy. Zapraszamy na szkolenie, które może mieć charakter informacyjny (dla wszystkich pracowników) lub dla specjalistów. W celu przygotowania oferty prosimy o wskazanie liczby osób lub grup do przeszkolenia.

Pranie pieniędzy i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych). Za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy przewidziana jest kara. Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.

Kodeks postępowania administracyjnego

Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie niezbędne zagadnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych, zarówno w trybach zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych. Szkolenie kierujemy do tych wszystkich pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy stosują przepisy k.p.a. Biorący udział w szkoleniu mogą korzystać z konsultacji mailowych.

Nowe prawo zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do zmian w zakresie zamówień publicznych w świetle Nowego Prawa zamówień publicznych (ustawa z 11 września 2019r., dz.u. 2019, poz. 2019). Nasi trenerzy to eksperci i praktycy posiadający ogromne doświadczenie zarówno dydaktyczne jaki i praktyczne. Zapoznamy Państwa z kluczowymi zmianami w Prawie zamówień publicznych, wprowadzonymi nowelizacją ustawy.

Procedury udzielania zamówień publicznych w praktyce

Szkolenie skierowane do osób sprawujących kontrolę w JST nad prawidłowością dokumentowania przebiegu postępowania: sekretarz Komisji, informatyk obsługujący stronę internetową jednostki a także inni członkowie komisji przetargowej. W szkoleniu powinna wziąć udział również kadra Kierownicza Zamawiającego czyli osoby nadzorujące, oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za opis i szacowanie przedmiotu zamówienia i późniejszy nadzór nad realizacją umowy. Bardzo ważne aby w szkoleniu uczestniczyli również wszyscy udzielający tzw. zamówień podprogowych czyli do kwoty 30 tysięcy Euro.

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Zapraszamy na szkolenie, którego podstawowym celem jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zamówień publicznych w świetle elektronizacji. Szkolenie skupia się przede wszystkim na praktycznych aspektach elektronizacji oraz na kwestach formalno-prawnych. Szkolenie kierujemy do pracowników JST a w szczególności kadry kierowniczej, specjalistów ds. ofertowania, pracownicy merytoryczni zaangażowani w proces ofertowania. Specjalistyczna wiedza uzyskana podczas zajęć pozwoli zrozumieć najważniejsze założenia elektronizacji, uregulowania prawne, zasady i standardy.

Prawo budowlane

Warsztaty szkoleniowe w zakresie Prawa Budowlanego pozwolą na zapoznanie się ze specyfiką przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w aspekcie obowiązujących przepisów Ustawy Prawo budowlane oraz przepisów towarzyszących. Warsztaty prowadzone są w formie prezentacji odwołującej się do konkretnych przykładów projektów inwestycyjnych. Sesja pytań i odpowiedzi podsumowująca każdy blok szkoleniowy oraz wymiana doświadczeń to cecha charakterystyczna prowadzonych przez naszą firmę szkoleń.

Prawo energetyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej (kierowników projektów, kierowników działów technicznych, kierowników budów) oraz osób, które chcą zwiększyć efektywność swojego działania poprzez wzbogacenie swojej wiedzy informacjami na temat poprawności przeprowadzania procedur administracyjnych związanych z realizacją remontów, modernizacji oraz inwestycji.

Służebność przesyłu

Zakres szkolenia porusza nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale także zagadnienia praktyczne. Uczestnicy warsztatów poznają całokształt zagadnień prawnych związanych z zagadnieniem służebności przesyłu, zasady postępowania i prowadzenia spraw związanych z przesyłem mediów oraz metody prowadzenia negocjacji i zawierania umów.