szkolenia interpersonalne dla firm

Nasza oferta skierowana jest do pracowników, menadżerów, liderów i właścicieli firm, chcących wsparcia w rozwoju indywidualnym oraz ich firm. Głównym celem jest wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu celów biznesowych. Pomagamy udoskonalić kompetencje zarządcze i interpersonalne, co wzmacnia motywację i pomaga odnaleźć satysfakcję.

Umiejętności interpersonalne, to umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi, by osiągnąć oczekiwaną skuteczność, lub podtrzymywać pozytywne relacje z ludźmi. Umiejętności interpersonalne znajdują się w grupie kompetencji miękkich, psychospołecznych. Są głównie niewymierne i ciężko je precyzyjnie oszacować. Niemniej jednak są kluczowym elementem kompetencji zawodowych, które pomagają szkolonemu pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną

TEMATYKA SZKOLEŃ OBEJMUJE M.IN.:

Coaching Menedżerski

Coaching kompetencji zawodowych jest procesem wyposażania ludzi w narzędzia, wiedzę i szanse, jakich potrzebują, aby się rozwijać i pracować coraz efektywniej. Coaching kadry menedżerskiej oznacza uczenie odpowiednich umiejętności w kontekście osobistej relacji coacha z liderem i dostarczanie mu informacji zwrotnych na temat jego relacji z podwładnymi i współpracownikami oraz umiejętności społecznych niezbędnych w procesie zarządzania ludźmi.

Zarządzanie Zespołem

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych metod komunikowania się oraz rozwiązywania problemów w zespole. Zakres szkolenia obejmuje m.in. zasady pracy w zespole pracowniczym, komunikację w zarządzaniu zespołem, planowanie pracy zespołu, delegowanie zadań, motywowanie.

Delegowanie Zadań

Delegowanie jako świadomy wybór stylu kierowania. Za cel w przypadku tego szkolenia stawiamy sobie przede wszystkim wypracowanie u uczestników zachowań związanych z umiejętnością motywowania podwładnych oraz zlecaniem zadań i kontrolowaniem ich wykonania. Uczestnicy szkolenia otrzymają do swojej dyspozycji zestaw technik zarządczych i strategii wpływania na innych umożliwiający efektywne zarządzanie zespołem.

Motywowanie Pracowników

Motywowanie pracowników to m.in. oddziaływanie na sferę ich potrzeb. Podczas zajęć omawiamy m.in. związek między sferą potrzeb a uruchomieniem motywacji, znaczenie odnoszenia się przez menedżera do sfery potrzeb pracowników, nagrody i kary – „ważenie” konsekwencji nagrody i kary oraz wskazania, o co należy zadbać, by nagradzanie i karanie było skutecznym instrumentem wywierającym wpływ na pracowników.

Zarządzanie Potencjałem Ludzkim

Celem szkolenia jest poprawa jakości kierowania i relacji ze współpracownikami oraz podniesienie poziomu kompetencji zarządczych i komunikacyjnych kierowników. Szkolenie ma formę warsztatową. Każde z omówionych na szkoleniu narzędzi będzie utrwalane przez przygotowane przez trenera ćwiczenia, symulacje oparte na praktycznych i adekwatnych do profilu działalności firmy danych.

Zarządzanie Zmianami

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką przygotowania i wdrażania zmian organizacyjnych, rozwijanie umiejętności analizy celowości i uwarunkowań przeprowadzania zmian, identyfikacja indywidualnych, sytuacyjnych nastawień do zmian.

Zarządzanie Kompetencjami

Doskonalenie umiejętności kierowniczych w zakresie kształtowania relacji ze swoimi pracownikami w kategoriach kompetencji umożliwia efektywne planowanie szkoleń, a szerzej rozwój zawodowy oraz precyzyjny monitoring postępów w zakresie efektów szkoleń, rozwoju zawodowego, a przede wszystkim w zakresie produktywności.

Zarządzanie przez cele

Celem szkolenia „Zarządzanie poprzez cele” jest wyposażenie kadry kierowniczej w odpowiednie umiejętności wyznaczania, planowania, kontroli i realizacji celów w przedsiębiorstwie. Uczestnicy szkolenia nauczą się myślenia i postępowania ukierunkowanego na realizację wspólnych celów.

Wypalenie zawodowe

Szkolenie jest adresowane do osób na każdym stanowisku, zarówno na poziomie specjalistycznym, jak i menedżerskim. Szczególnie jest ono adresowane do osób, które chcą zadbać o własną higienę psychiczną, fizyczną i emocjonalną w pełnionej roli zawodowej, tak aby móc lepiej wykorzystywać swój potencjał osobisty.

Skuteczna Komunikacja w Firmie

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą osiągnąć umiejętność świadomego wyrażania swoich oczekiwań, potrzeb, nastawień i uczuć, możliwość rozpoznawania potrzeb, motywacji, ograniczeń partnera, zdolność aktywnego i asertywnego wpływania na relacje z współpracownikiem, wyższy poziom motywacji i zaangażowania w pracę w kierowanym zespole.

Zarządzanie Konfliktem

Adresatem proponowanego warsztatu są głównie skonfliktowane grupy pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych firmy, kadry zarządzające, negocjatorzy i mediatorzy a także pracownicy odpowiedzialni za kontakty z otoczeniem firmy (klientami, konkurencją, itp.). Biorąc udział w proponowanym szkoleniu uczestnik odnajdzie wiele ważnych informacji dotyczących istoty konfliktu, również zdobędzie cenne umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych międzygrupowych i interpersonalnych w firmie i poza jej obrębem.

Negocjacje – Metoda Efektywnego Rozwiązywania Sytuacji Konfliktowych

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców i menedżerów, właścicieli i współpracowników zajmujących się negocjacjami prywatnymi lub instytucjonalnymi, oraz dla wszystkich entuzjastów wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowej. Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania i prowadzenia negocjacji.